گام به گام زیست دهم تجربی+جواب کتاب زیست دهم

دسته بندی ها : پایه دهم 23 آذر 1399 ganjinedanesh 142 بازدید

گام به گام زیست دهم

گام به گام زیست دهم تجربی رو از سایت گنجینه دانش رایگان دانلود کنید… کتاب زیست شناسی دهم دارای مباحث و فصل های زیر است :

فصل 1 ـ دنیای زنده 1
گفتار 1 .زیستشناسی چیست؟ 2
ٔ حیات 7
گفتار 2.گستره
گفتـار 3 .یاختـهوبافـتدر بـدن انسـان 11
فصل 2ـ گوارش و جذب مواد 17
گفتار 1 .ساختاروعملکردلولۀگوارش 18
ّ الیتدستگاهگوارش 25
گفتار 2 .جذبموادوتنظیم فع
گفتار 3 .تنوع گوارش در جانداران 30
فصل 3ـ تبادالت گازی 33
گفتار 1 .سازوکاردستگاهتنفس در انسان 34
گفتار 2 .تهویۀ ششی 40
گفتار3.تنوع تبادالتگازی 45
فصل 4ـ گردش مواد در بدن 47
گفتار 1 .قلب 48
گفتار 2 .رگها 55
گفتار 3 .خون 61
گفتار 4 .تنوع گردش مواددر جانداران 65
فصل 5  ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد 69
گفتار 1 .هم ایسـتایی وکلیهها 70
گفتـار 2 .تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن 73
گفتار 3.تنوع دفع و تنظیم اسمزیدر جانداران 76
فصل 6  ـ از یاخته تا گیاه 79
گفتـار 1.ویژگیهـاییاختـۀگیاهـی 80
گفتار 2 .سامانۀبافتی 86
گفتار 3 .ساختارگیاهان 90
فصـل 7ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان 97
گفتـار 1.تغذیـۀگیاهـی 98
گفتار 2 .جانداران مؤثردر تغذیۀگیاهی 102
گفتـار 3 .انتقـال مـواددرگیاهـان 105

 

گام به گام زیست دهم (22 بار دانلود شده)

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    15 − 8 =

    لینک کوتاه :